گواهینامه ایزو 45001 چیست

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 سلامت و ایمنی شغلی

هر سازمانی مسئولیت دارد اطمینان حاصل نماید که ریسک هایی که در نتیجه فعالیتهایش ممکن است براي افراد ( کارکنان و مدیران، پیمانکاران یا بازدیدکنندگان ) ایجاد گردد را کاهش می دهد. به خصوص زمانی که این افراد در استخدام شرکت بوده و فعالیت هاي سازمان را به عنوان حرفه و شغل خود انجام می دهند . براساس گزارش ارزیابی که توسط سازمان بین المللی کار ( ILO ) انجام گردیده در سال 2013 تعداد 34/2 میلیون نفر در نتیجه انجام کار جان خود را از دست داده اند. وقتش رسیده که به شما مژدگانی دهیم، شرکت سیستم کاران اینجاست تا شما را در این راستا (اخذ گواهینامه ایزو – گواهینامه ایزو 45001 )راهنمایی کند تا بهترین اطلاعات را به دست آورید. با ما همراه باشید تا پاسخ هرگونه سوال و ابهامی که در زمینه گواهینامه ایزو و ” اخذ گواهیناهه ایزو” دارید را دریافت کنید.

اکثریت این تعداد از فوتی ها 2 میلیون با آسیب مواجه گردیده و با مقوله سلامت در ارتباط هستند. طبقه برآورد نهاد ایمنی و سلامت شغلی ( IOSH ) تعداد 660000 مورد فوت در طول یکسال به دلیل بیماري سرطان در نتیجه فعالیت هاي کاري اتفاق افتاده اند.  موسسه بین المللی استاندارد ( ISO ) استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی ( S&OH ) تحت عنوان 45001 ISO ( گواهینامه ایزو 45001) را تهیه نموده است که در آن قصد دارد سازمان ها را قادر سازد که ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی را مدیریت نموده و عملکرد سلامت و ایمنی را بهبود بخشد.

اجراي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی ( S&OH ) براي هر سازمانی یک تصمیم استراتژیک است که به کارگیري آن باعث می شود از ٢ اقدامات مرتبط با تداوم کسب و کار حمایت گردیده و اطمینان می دهد که افراد و کارکنان ایمن تر و سالم تر باشند و درعین حال سبب افزایش شایستگی آنها خواهد شد.

“گواهینامه ایزو 45001” که الزامات بهداشت حرفه ای و ایمنی را تعیین میکند به مرحله پیش نویس کمیته رسید. پیش نویس این استاندارد که الهام گرفته از استاندارد OHSAS 18001 است، برای آن طراحی شده که شرکتها و سازمانهای سراسر جهان سلامت و ایمنی کارکنان خود را به واسطه آن تضمین نمایند. آقای دیوید اسمیت رئیس کمیته تدوین استاندارد ایزو 45001 است که تمام تلاش خود را کرد تا بتواند استانداردی را طراحی کند که به واسطه آن ضرر کمتری به افراد و کارکنان یک سیستم وارد شود و هم محیط زیست آسیبی نبیند.

تفاوتهای اساسی و عمده بین استاندارد ایزو 45001 و استاندارد OHSAS 18001 چیست؟

“گواهینامه ایزو 45001 و استاندارد OHSAS18001” در واقع این 2 استاندارد یک هدف مشترک دارند و کسانی که با استاندارد OHSAS 18001 آشنا هستند بسیاری از مفاهیم این استاندارد ایزو برای آنان شناخته شده است. لیکن پیشرفتهای جالبی در رابطه با قوانین جدید تدوین استانداردهای بین المللی سیستمهای مدیریت به دست آمده است. برای مثال درحال حاضر بیشتر تمرکز بر متن سازمان و نقش قویتر مدیران ارشد و رهبری سازمان قراردارد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با پشتیبان های ما تماس بگیرید و به صورت رایگان خدمات مشاوره گواهینامه ایزو را دریافت کنید.

استاندارد ایزو 45001

عبارت ایمنی و سلامت شغلی OSH غالبا به جاي عبارت، سلامت و ایمنی شغلی S&OH بکار می رود.  فعالیت هاي کاري می توانند توام با ریسک آسیب یا ریسک بیماري باشند و می توانند منجر به اختلال جدي در سلامتی و یا حتی فوت افرادي شوند که در آن سازمان کار می کنند. بنابراین براي سازمان مهم است که از طریق اتخاذ اقدامات مناسب پیشگیرانه بتواند ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی را حذف و یا کاهش دهد.

منظور از سازمان چیست؟

در “گواهینامه ایزو 45001 ” نگاه سازمان باید بسیار بالاتر از مسائل اولیه بهداشت حرفه ای و ایمنی کارکنان باشد و ضروری است که انتظارات جامعه را نیز مدنظر قرار دهد. سازمانها باید به مسائل مربوط به پیمانکاران و تامین کنندگان مواد اولیه خود فکر نمایند، به مسائلی مانند اثرات فعالیت آنها بر محیط اطراف و محیط زیست. این دیدگاه بسیار گسترده تر از تمرکز صرف بر کارکنان است و بدان معنی است که سازمان ها دیگر نمی توانند فقط به مخاطرات احتمالی فکرکنند. با سیستم کاران همراه باشید تا پاسخ همه سوالات را به دست آورید.

“سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی” در یک سازمان میتواند از طریق یک سري فرآیندهاي سیستماتیک و مداوم که با استفاده از شیوه ها و ابزارهاي مناسب حمایت می شوند به اهداف خود در پیشگیري از سوانح نائل آید و میتواند از طریق تقویت تعهد سازمانی، عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را به صورت کنش گرایانه proactive بهبود بخشد. از نظر منطقی کارکنانی که در معرض ریسک سلامت و ایمنی قرار دارند بایستی نسبت به آن ریسک ها، آگاهی و دانش کافی داشته باشند. هم چنین مشارکت کارکنان در استقرار، اجرا و نگهداري سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی می تواند نقش مهمی در اطمینان از مدیریت موثر ریسک ها بازي نماید.

“گواهینامه ایزو 45001 ” تاکید دارد که پرسنل در طرز کار و عمل سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی مشارکت و دخالت داشته باشند. همچنین سازمان را ملزم می نماید که از شایستگی و صلاحیت کارکنان در انجام ایمن وظایف محوله اطمینان حاصل نماید.

 

 

گواهینامه ایزو 45001 چیست ؟

“گواهینامه ایزو 45001” یه استاندارد بین المللی است که براي آن که سازمان را قادر سازد که به طور کنش گرایانه عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را با هدف پیشگیري از آسیب و بیماري بهبود بخشد، نیازمندي ها و الزاماتی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی مشخص می نماید و براي آنکه این الزامات به کار گرفته شوند راهنمایی می نماید . گواهینامه ایزو 45001 براي هر سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد .

“گواهینامه ایزو45001” تمامی الزامات با قصد پیوند و یکپارچگی با فرآیندهاي مدیریتی سازمان، طراحی گردیده اند. گواهینامه ایزو 45001 سازمان را قادر میسازد که از طریق سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی خود سایر جنبه هاي سلامت و ایمنی را همچون خوشبختی و تندرستی را با فرآیندهاي مدیریتی سازمان یکپارچه سازد البته بایستی این نکته را در نظر داشت که در اینکه سازمان به این مسائل، خوشبختی و تندرستی بپردازد یا از آنها سرباز زند، بایستی الزام قانونی وجود داشته باشد.

گواهینامه ایزو 45001 شامل چه مواردی نمیشود ؟

“گواهینامه ایزو 45001” معیار و سنجش هاي خاصی را براي عملکرد سلامت و ایمنی شغلی تعیین نمی کند همچنین طراحی خاصی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی تجویز نمی نماید. سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی بایستی به گونه اي طراحی و تعیین گردد که نیازهاي مربوط به سازمان خود را در پیشگیري از آسیب و بیماري در برداشته باشد، بنابراین یک کسب و کار کوچک با ریسک هاي کم ممکن است تنها به انجام یک سیستم مرتبط ساده نیاز داشته باشد درحالی که یک سازمان بزرگ با سطوح بالایی از ریسک ها ممکن است به سیستمی بسیار پیچیده تر نیاز داشته باشد.

برای دریافت گواهینامه ایزو 45001 و “استاندارد ایزو 45001” همین حالا با شرکت سیستم کاران تماس بگیرید. مشاورین مجرب و حرفه ای ما آماده پاسخگویی تمامی سوالات شما عزیزان هستند. با ما در ارتباط باشید.

” Iso 45001″ هرکدام از انواع سیستم ها به شرط آنکه نشان بدهند که براي سازمان سودمند و موثر هستند ، قابلیت مطابقت با الزامات استاندارد ایزو 45001 را دارا می باشند. ایزو 45001 یک مستندي که قانونا لازم الاجرا باشد نیست ، بلکه یک ابزار مدیریتی است که شرکتهاي کوچک و بزرگ سراسر دنیا براي آنکه ریسک هاي صدمه را حذف یا کمتر کنند بطور داوطلبانه از آن استفاده مینمایند.

“گواهینامه iso45001” تعدادي از معاهده هاي سازمان بین المللی کار ILO و استانداردهاي بین المللی کار ILS در ارتباط با سلامت و ایمنی شغلی وجود دارد که با درجات مختلف از سوي کشورها در سرتاسر جهان مورد پذیرش و اتخاذ قرار میگیرند. گواهینامه ایزو45001  به طور گسترده اي با قوانین استانداردهاي بین المللی کار هم راستا است.

Iso 45001

مزایاي استفاده از گواهینامه ایزو 45001 چیست ؟

“سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی” که بر پایه گواهینامه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است، سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد :

 • “خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود (منظور از خود سازمان است) را ایجاد و اجرا نماید.”
 • “فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرارمیدهند را برقرار نموده و ریسکها، فرصتها، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار میدهد .”
 • “خطرات و ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهاي سازمان شناسایی نماید، براي حذف آن ها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترلهایی صورت دهد.”
 • “کنترل هاي عملیاتی را به منظور مدیریت ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.”
 • “میزان و سطح آگاهی از ریسک هاي سلامت و ایمنی شغلی را ارتقا دهد”
 • “عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از راه اتخاذ اقدامات مناسب به دنبال بهبود آن باشد.”
 • “اطمینان حاصل نمایید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.”

از طرف دیگر این اقدامات اطمینان میدهند که اعتبار سازمان به عنوان مکان امن براي کارکردن، بیشتر گردیده و میتواند مزایاي مستقیم بیشتري در برداشته باشد :

 • “افزایش توان سازمان در پیروي از قوانین و مطابقت هاي قانونی”
 • “کاهش هزینه هاي کلی حوادث”
 • ” کاهش زمان از کار افتادگی کارخانه و هزینه هاي مربوط به توقف عملیات”
 • “کاهش هزینه حق العمل بیمه”
 • “کاهش میزان غیبت و جابجایی کارگران”
 • “به دست آوردن جایگاه و نشان بین المللی، این موضوع ممکن است موجب تحت تاثیر قراردادن مشتریانی باشد که در فکر مسئولیت هاي اجتماعی خود هستند.”

کاربران هدف استاندارد 45001 شامل چه شرکت هایی میشوند ؟

فرقی نمیکند که شرکت و سازمان و کسب و کار شما یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی و بزرگ و معروف است و یا یک سازمان غیرانتفاعی، خیریه، موسسه آکادمی و یا یک نهاد دولتی و حتی غیر دولتی است. همین که سازمان شما داراي کارکنانی است که به خاطر آن کار می کنند یا ممکن است به واسطه فعالیتهاي سازمان دچار آسیب گردند و مواجه خطر قرار گیرند، براي شما کافی است که بتوانید از یک رویکرد سیستماتیک براي مدیریت ایمنی و سلامت بهره مند شوید.

شرکت سیستم کاران با کادری مجرب و فوق حرفه ای و پشتیبانی 24 ساعته آماده پاسخگویی به شما مشتریان عزیز است.

“استاندارد 45001 ” و ” گواهینامه ایزو45001 ” به همان میزان که براي عملیات هاي با ریسک کم و پایین کاربرد دارد در سازمان هاي بزرگ و پیچیده که داراي ریسک هاي بسیار زیادي هستند نیز قابل کاربرد است مورد توجه قرار گرفته. استاندارد ایزو 45001 در عین حال که کنترل ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را لازم می داند ، همچنین یک رویکرد بر مبناي ریسک را در خود سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی به وجود می آورد به طوری که این اطمینان را می دهد که چه چیزي موثر و مفید است و چه چیزي بایستی بهبود یابد تا بتواند از عهده تغییرات سازمانی برآید.

“استاندارد45001” رویکرد بر مبناي ریسک هم راستا است با شیوه هایی است که سازمان براي مدیریت سایر ریسک هاي کسب و کار از آنها استفاده می نماید و بنابراین یکپارچگی نیازمندي هاي استاندارد را با کلیه فرآیندهاي مدیریت القا می نماید.

صدور ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 چگونه با دیگر استانداردها مرتبط میگردد ؟

“استاندارد ایزو 45001” بالاترین سطح ساختاري را که در سایر استاندارد هاي سیستم هاي مدیریتی ایزو به کاربرده میشود نظیر ایزو 9001 کیفیت و ایزو 14001 محیط زیست را دنبال می نماید. در این استاندارد محتواي سایر استانداردهاي بین المللی نظیر 18001 OHSAS یا راهنما هاي مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین المللی کار و نیز استانداردهاي ملی و معاهده ها و استاندارهاي بین المللی سازمان بین المللی کار S’ILO & ILSS ،مورد توجه و ملاحظه قرارگرفته شده است.

زمانی که سازمانها استاندارد ایزو 45001 را مورد پذیرش قرار داده و اتخاذ مینمایند، به هم راستا بودن الزامات آن با سایر استانداردها پی خواهند برد . و این به سازمان ها اجازه می دهد که برای حتی استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی فعلی خود را به ایزو 45001 انتقال دهند. همچنین به آنها اجازه می دهد که الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت ایزو را با کلیه فرآیندهاي مدیریتی سازمان یکپارچه و هم راستا نماید.

از مزایای استفاده از استاندارد ایزو 45001 برای کاربران جدید:

“استاندارد ایزو 45001” همانطور که میدانیم اگر ساختار و سیستم ایزو 45001 را اجرا و به درستی عمل نمایید خطر احتمالی وارد شدن صدمه به افرادی که برای شما کار می کنند کاهش خواهد یافت. اجرای یک سیستم قوی مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی به سازمانها کمک می کند تا آمارهای مرگ و میر و بیماریهای مرتبط با نوع کار را کاهش دهند. حتی از پرداخت غرامت های سنگین و هزینه های بیمه دوری نمایند و در عوض کارکنان وقتی مشاهده می کنند که نیازهای آنان مورد توجه قرار گرفته، سبب میشود فرهنگ مثبت بودن در سازمان برقرار شود.

نقش رهبری سازمان در استاندارد ایزو 45001 چه تغییری یافته؟

همه اصرار و اهداف” استاندارد ISO  45001″ بر این است که کلیه جوانب بهداشت حرفه ای و ایمنی در کلیات سیستم مدیریت سازمان گنجانده شود،‌که این نیازمند پذیرش قوی استاندارد از سوی مدیریت و رهبری سازمان است. برای سازمان هایی که در حال حاضر این مسئولیت را به جای آنکه در کل فرآیند عملیاتی سازمان تعمیم دهند به یک مدیر ایمنی محول کرده اند، این استاندارد یک تغییر بزرگ به حساب می آید. استانداردISO   45001 میخواهد کلیه جوانب بهداشت حرفه ای و ایمنی، به عنوان جزئی از سیستم مدیریت سازمان درآید و دیگر موضوع اضافه شده به آن نباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در مورد گواهینامه ایزو 45001 و اخذ استاندارد ایزو 45001 با پشتیبان های مجرب و حرفه ای تیم سیستم کاران تماس بگیرید. ما به شما این اطمینان را می دهیم که در کوتاه ترین زمان ممکن و ساده ترین راه گواهینامه ایزو 45001 درخواستی شما و یا هرگونه گواهی نامه ایزو دیگری را دراختیار شما قرار دهیم. منتظر شما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *