اصطلاحات گواهینامه ایزو ISO

اصطلاحات گواهینامه ایزو

اصطلاحات گواهینامه ایزو ISO

“اخذ ایزو” و  “استانداردهای بین المللی” دارای اصطلاحات به خصوصی است که دانستن آنها میتواند مفید باشد. دانستن مفهوم اصطلاحات گواهینامه ایزو ، مشاوره ایزو ، ممیزی و .. میتواند در مراحل اخذ ایزو کمک کننده باشد.

مشاوره ایزو

تعریف “مشاوره ایزو” : به کلیه راهکارها و راهنمایی هایی که در راستای طراحی  مستندات استاندارد ایزو شامل روشهای اجرایی و دستورالعمل ها و فرمها ، پیاده سازی آن ها در سازمان، اجرای کلیه موارد طراحی شده توسط کلیه واحدهای سازمان و پرسنل، ممیزی داخلی  جهت برآورد آمادگی سازمان برای ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد مشاوره ایزو گفته میشود.

مشاور ایزو

“مشاور ایزو” : شخص، فرد یا سازمانی که وظیفه طراحی، پیاده سازی و اجرای  سیستم مدیریت کیفیت سازمانی را به عهده میگیرد و آن سازمان را در جهت انجام ممیزی صدور گواهینامه آماده مینماید مشاور ایزو نامیده میشود. شما میتوانید با پشتیبانهای حرفه ای و مجرب تیم سیستم کاران تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

ممیز

“ممیز” : شخصی که از طرف سازمان صدور گواهینامه ISO یا سر تیفیکیشن مسئولیت بازبینی و آدیت سیستم مدیریت کیفیت سازمان را به عهده دارد ممیز نامیده میشود.

ممیزی

“ممیزی” : عملیات انجام ممیزی و ادیت و بازبینی سیستم مدیریت کیفیت سازمان را ممیزی مینامند.

گواهی نامه ایزو

“گواهینامه ایزو”: گواهینامه ایزو ISO در واقع یک مجوز جهت اجازه فعالیت نیست و این معنا را نمیدهد. این گواهینامه صرفا و فقط گواهی میکند که یک سیستم مدیریت، فرایند تولید، خدمات یا فرایند مستند سازی و این کسب و کار تمام الزامات استاندارد و تضمین کیفیت آن ایزو مربوطه را برآورده نموده  است و در نتیجه در اطمینان سازی برای مشتریان آن سیستم نقش به سزایی دارد.

سازمان صدور گواهینامه

“سازمان صدور گواهینامه” : سازمان مستقل با رعایت الزامات استاندارد خاص سرتیفیکیشن ها ISO 17021 و اخذ مجوز از مراجع اعتبار بخشی در سراسر دنیا میتواند در چارچوپ الزامات و مقررات استاندارد ISO 17021 اقدام به صدور گواهینامه های ایزو ISO نماید.

 

 

اصطلاحات و استانداردهای ملی ایرانایزو 9000

هدف و دامنه کاربرد

“هدف و دامنه کاربرد” این استانداردها و مفاهیم و اصول اساسی مدیریت کیفیت را توصیف میکند که در همه موارد زیر کاربرد دارد:

 • “سازمانهاي در جستجوي موفقیت پایدار از طریق اجراي سیستم مدیریت کیفیت.”
 • “مشتریان در جستجوي اطمینان از توانایی یک سازمان براي ارائه مستمر محصولات خدمات منطبق با الزامات.”
 • “سازمانها و طرفهاي ذينفع در جستجوي بهبود ارتباط از طریق درك مشترك واژگان امور استفاده در مدیریت کیفیت.”
 • “سازمانهاي مجري ارزیابی انطباق اساس استاندار ملی ایران-ایزو 9001.”
 • “ارائه دهندگان خدمات آموزشی، ارزیابی مشاوره در زمینه مدیریت کیفیت.”
 • “تدوین کنندگان استاندارد هاي ذيربط.”

این استاندار اصطلاحات و تعاریفی را مشخص میکند که در مدیریت کیفیت استانداردهاي سیستمهاي ISO/TC مدیریت کیفیت تدوین شده توسط کمیته فنی 176 به کار میرود.

اصطلاحات گواهینامه ایزو ISO

شایستگی

یک سیستم مدیریت کیفیت هنگامی بیشترین اثربخشی را دارد که تمام کارکنان مهارتها، آموزش، تحصیلات تجربه مورد نیاز را براي انجام نقشها و مسئولیتهاي خود درك کرده و آنها را به کارگیرند. مدیریت رده بالا مسئولیت دارد فرصتهایی را براي کارکنان به منظور به وجود آوردن شایستگی هاي لازم فراهم نماید.

 

آگاهی

آگاهی هنگامی به دست میآید که کارکنان مسئولیت هاي خود و اینکه چگونه اقدامات آنها به دستیابی اهداف سازمان کمک میکند را درك کنند.

 

تبادل اطلاعات

تبادل اطلاعات طرح ریزي شده و اثر بخش درون سازمانی (براي مثال در سرتاسر سازمان) و برون سازمانی (براي مثال با طرفهاي ذينفع ذيربط) موجب ارتقاي مشارکت کارکنان و درك بیشتر آنها در موارد زیر میشود:

 • “محیط کسب و کار سازمان”
 • “نیازها و انتظارات مشتریان و طرفهاي ذينفع ذيربط”
 • “سیستم هاي مدیریت کیفیت”

 

اصول مدیریت کیفیت :

مشتري محوري

“بیان اصل” برآورده کردن الزامات مشتري  تلاش براي فراتر رفتن از انتظارات وي در مرکز توجه اصلی مدیریت کیفیت میباشد.

 

منطق اصل

موفقیت پایدار وقتی به دست میآید که سازمان اطمینان مشتریان و سایر طرفهاي ذينفع ذيربط را جلب و حفظ کند. هر جنب هاي از تعامل با مشتري فرصتی را براي ایجاد ارزش بیشتر براي مشتري فراهم میآورد. شناخت نیازهاي فعلی و آتی مشتریان و سایر طرفهاي ذينفع ذيربط به موفقیت پایدار سازمان کمک میکند.

 • افزایش ارزش براي مشتري
 • ارتقاي رضایت مشتري
 • بهبود و فاداري مشتري
 • ارتقاي مداوم کسب وکار
 • ارتقاي وجهه سازمان
 • افزایش درآمد و سهم بازار

 

اصطلاحات مربوط به گواهینامه ایزو ISO

سیستم

سازمانها در پی شناخت محیط کسب و کار درون سازمانی و برون سازمانی براي مشخص کردن نیازها و انتظارات طرفهاي ذينفع ذيربط میباشند. این اطلاعات در تکوین سیستم مدیریت کیفیت براي دستیابی به پایداري سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد. برون دادهاي یک فرایند میتواند درون دادهاي فرایندهاي دیگر.

 

فرایندها

هر سازمان داراي فرایند هایی است که میتواند تعیین گردد، اندازه گیري شود و بهبود یابد. این فرایندها به منظور ارائه نتایجی همخوان با اهداف سازمان و محدوده در برگیرنده بخشهاي کاري مختلف سازمان با یکدیگر در تعامل اند. برخی فرایندها میتوانند حیاتی باشند، حال آنکه برخی دیگر چنین نیستند. فرایند ها براي ارائه برون دادها داراي فعالیتهاي مرتبط به هم با درون دادها میباشند.

 

فعالیت

کارکنان در محدوده یک فرایند براي انجام فعالیتهاي روزانه خود باهم همکاري میکنند. برخی فعالیتها مقرر شده و وابسته به درك اهداف سازمان است اما در حالیکه برخی دیگر چنین نیستند و ماهیت و نحوه اجراي آنها در پی واکنش به محركهاي خارجی، تعیین میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مفتخر است با سالها تجربه به شما عزیزان در دریافت انواع گواهینامه ها خدمت گذاری کند (جهت تماس با ما کلیک کنید یا فرم را پر کنید تا همکاران ما در سریع ترین زمان با شما تماس حاصل گیرند.)

تکوین سیستم مدیریت کیفیت

یک سیستم مدیریت، کیفیت سیستمی پویا است که در طول زمان در نتیجه دوره هاي بهبود تکامل می یابد. هر سازمانی داراي فعالیت هاي مدیریت کیفیت است، هر چند که رسماً طرح ریزي شده یا نشده باشد. این استاندارد راهنمایی در خصوص چگونگی تکوین یک سیستم رسمی براي مدیریت کردن این فعالیتها را ارائه میدهد.

فعالیت هایی که از قبل در سازمان وجود دارد و مناسب بودن آنها با توجه به محیط کسب و کار سازمان ضروري است، تعیین میشود. این استاندارد همراه با استانداردهاي ایران  ایزو 9001 و ایران  ایزو 9004 میتواند بعداً در سازمان به منظور کمک به تکوین یک سیستم مدیریت کیفیت منسجم مورد استفاده قرارگیرد.

یک سیستم مدیریت کیفیت رسمی چهارچوبی براي طرح ریزي، اجرا، پایش و بهبود عملکرد فعالیت هاي مدیریت کیفیت ارائه میدهد. نیازي نیست که سیستم مدیریت کیفیت پیچیده باشد، بلکه لازم است نیازهاي سازمان به دقت در آن لحاظ شود. اصول و مفاهیم اساسی تشریح شده در این استاندارد میتواند راهنمایی ارزشمندي را براي تکوین سیستم مدیریت کیفیت ارائه دهد.

طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت رویداد منفردي نیست، بلکه فرایندي مداوم است. طرحها همان گونه که سازمان یاد میگیرد و شرایط تغییر میکند، تکامل می یابند. در یک طرح تمام فعالیت هاي کیفیت سازمان مدنظر قرار میگیرد و اطمینان حاصل میشود که طرح در برگیرنده تمامی راهنمایی هاي ارائه شده در این استاندارد و الزامات استاندارد ایران – ایزو 9001 میباشد. طرح به محض تأیید اجرا میشود.

ادامه موضوع تکوین سیستم مدیریت کیفیت در ایزو 9000

براي یک سازمان اهمیت دارد تا هم اجراي طرح و هم عملکرد سیستم مدیریت کیفیت به طور منظم مورد پایش و ارزیابی قرارگیرد. شاخصهایی که به صورت دقیق در نظر گرفته شده اند، این فعالیت هاي پایش و ارزیابی را تسهیل میکند.

ممیزي شیوه اي براي ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت به منظور شناسایی ریسکها و تعیین برآورده شدن الزامات است. براي اثر بخش بودن ممیزيها ، نیاز است شواهد ملموس و ناملموس گردآوري شود. اقدام براي اصلاح و بهبود بر مبناي تحلیل شواهد گردآوري شده انجام میشود. دانش به دست آمده میتواند منجر به نو آوري گردد و موجب ارتقاي عملکرد سیستم مدیریت کیفیت به سطوح بالاتري شود.

استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت، سایر سیستم هاي مدیریت و الگوهاي تعالی

رویکرد” سیستم مدیریت کیفیت در ایزو” تشریح شده در استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت تدوین شده توسط سایر استانداردهاي سیستم هاي مدیریت و در الگوهاي تعالی مبتنی بر اصول ،ISO/TC کمیته فنی 176مشترکی میباشد. همه آنها براي سازمان امکان شناسایی ریسکها و فرصتها را فراهم میکنند و حاوي راهنمایی براي بهبود میباشند.

در مضمون این استاندارد بسیاري از مباحث مانند نوآوري، اخلاق، اعتماد و اعتبار میتواند به عنوان معیارهایی در سیستم مدیریت کیفیت محسوب شود. استانداردهاي مرتبط با مدیریت کیفیت (براي مثال استاندارد ایران- ایزو 9001 ، مدیریت زیستم حیطی) یا ( استاندارد ایران- ایزو 14001 و مدیریت انرژي ) یا ( استاندارد ایران- ایزو 50001  ) و همچنین سایر استاندارهاي مدیریت و الگوهاي تعالی سازمانی به این موضوع پرداخته اند.

استاندارد ایزو

مجموعه جامعی از ISO/TC استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت تدوین شده توسط کمیته فنی 176 الزامات و راهنماها براي سیستم مدیریت کیفیت ارائه میدهند. استاندارد ایران – ایزو 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت را مشخص میکند. استاندارد ایران – ایزو 9004 راهنما در خصوص گستره وسیعی از اهداف براي موفقیت پایدار و بهبود عملکرد درمورد سیستم مدیریت کیفیت را ارائه میکند.

راهنما هاي مربوط به ایران ایزو، ISO 10002 ، اجزاي یک سیستم مدیریت کیفیت شامل استانداردهاي ایران ایزو 10001 استاندارد ملی ایران 17464 ، ایران ایزو 10012 ، و ایران ایزو 19011 میباشند،ISO 10004 ،10003 ،ISO راهنماها براي موضوعات فنی براي پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت شامل استانداردهاي 10005 استاندارد ملی ایران 11888 ، استاندارد ملی ایران 19243 و ایران ایزو ،ISO 10007 ، ایران ایزو 10006و10019میباشند. “

“گزارشهاي فنی” درپشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت شامل استانداردهاي ایران-ایزو ISO 10013 و 10017 میباشند. راي سیستمهاي مدیریت کیفیت همچنین الزاماتی در استانداردهاي مختص بخشهاي خاص مانند استاندارد ملی ایران 16949 (گزارش فنی) ارائه شده است.

“بخشهاي مختلف سیستم مدیریت سازمان شامل سیستم مدیریت کیفیت آن میتواند در یک سیستم مدیریت واحد یکپارچه شود. هرگاه سیستم مدیریت کیفیت ایزو با سایر سیستم هاي مدیریت تلفیق شود، به اهداف، فرایندها و منابع مرتبط با کیفیت، رشد، تأمین مالی، سودآوري، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه اي، انرژي، امنیت و سایر جنبه هاي سازمان به نحو اثربخش تر و کارا تر میتوان دست یافت و آنها را به کار گرفت. سازمان میتواند ممیزي یکپارچه سیستم مدیریت خود را بر اساس الزامات چند استاندارد مانند ایران – ایزو 9001 ، ایران – ایزو 14001 ، ایران – ایزو  آي اي سی 27001 و ایران – ایزو 50001 انجام دهد.”

طرح ریزي کیفیت در ایران ایزو

تضمین کیفیت

 •  تمرکز بر ایجاد اطمینان از برآورده کردن الزامات کیفیت بخشی از مدیریت کیفیت دارد.”

کنترل کیفیت

 •  تمرکز دارد که بر برآورده کردن الزامات کیفیت بخشی از مدیریت کیفیت.”

بهبود کیفیت

 •  که بر افزایش توانایی برآورده کردن الزامات کیفیت بخشی از مدیریت کیفیت تمرکز دارد یا قابلیت ردیابی، کارایی  الزامات کیفیت میتواند با هر جنب هاي از جمله اثر بخشی.”

مدیریت پیکربندي

 • فعالیتهاي هماهنگ شده براي هدایت و کنترل پیکربندي.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *